Algemene Voorwaarden

 

MRTfotografie,

Leusden,

Tel.: 06-22277959,

e-mail: info@mrtfotografie.nl

KvK: 32169756

BTW:NL172796313B01

Rekening: NL84INGB0007626103

 

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

BETALINGEN

 

De klant dient de facturen van MRTfotografie te controleren op onjuistheden alvorens deze betaald worden.

De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. 

 

FOTOSESSIES

 

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden.

In geval van annulering van de afspraak voor de fotosessie door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Indien de datum van de afspraak gewijzigd wordt binnen 2 weken tot de fotosessie, kan hiervoor 50% van de kosten van de fotosessie in rekening gebracht worden.

 

PRODUCTEN

 

Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoalbums en -boekjes etc. worden pas bij de leverancier besteld na ontvangst van betaling.

Indien fotoproducten beschadigd worden ontvangen dient de klant dit binnen 1 dag kenbaar te maken aan de fotografe.

Voor optimale kleurbewerkingen en -weergaven werkt de fotografe met een professioneel gekalibreerd beeldscherm. De vaklaboratoria waar de fotoproducten door de fotografe worden besteld zijn met zorg geselecteerd, waardoor er geen of minimale kleurverschillen optreden.

Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto's anders ervaart.

De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft geen recht op een nieuw product, terugstorting van betaling of andere vergoeding.

Bij aanschaf van een USB-stick is de fotografe niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren en helderheid wanneer de fotoproducten elders worden besteld. Alleen bij bestellingen verwerkt door MRTfotografie kan kleurechtheid en hoogwaardige kwaliteit worden gegarandeerd.

 

CADEAUBONNEN

 

Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na uitgiftedatum en niet inwisselbaar voor contanten.Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van MRTfotografie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitgiftedatum van de cadeaubon.

 

WORKSHOPS

 

Om een afspraak voor een workshop, zowel de individuele workshop als de groepsworkshop, te bevestigen dient het volledige bedrag van de workshop betaald te worden. Alleen na volledige betaling is de plek in de workshop bevestigd.

MRTfotografie heeft ten alle tijde het recht om een workshop bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. De beslissing hierover zal uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de betreffende workshop genomen worden. Aangemelde deelnemers worden hierover op de hoogte gesteld en reeds gedane betalingen worden volledig teruggestort. In geval van annulering van deelname aan een workshop door de klant tot 14 dagen tot de workshop ontvangt de klant de helft van het totaalbedrag terug.  In geval van annulering door de klant binnen 14 dagen tot de workshop heeft de klant geen recht op terugstorting van de betaling.

Indien de workshop geannuleerd moet worden door MRTfotografie i.v.m. ziekte of overmacht krijgen de deelnemers de reeds gedane betaling volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor reeds gemaakte reiskosten, hotelreserveringen of het opnemen van vrije dagen, etc. MRTfotografie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, schade, diefstal en/of verlies van eigendommen van de deelnemers.

De deelnemer verklaart dat de eventuele papieren of digitaal toegezonden hand-outs voor eigen gebruik te bewaren en niet online te publiceren of op andere wijze te verspreiden.

 

AUTEURSRECHT

 

Het Auteursrecht van de foto's is ten alle tijden van de fotografe.

De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto's van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/ etc.) en in drukwerk (zoals flyers/expositie etc.). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat gemaakte foto's van hem/haar of gezins- en/of familieleden gebruikt worden voor deze promotie doeleinden, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Geen uitsnedes, geen collages of andere bewerkingen. Bij aanschaf van een USB-stick met digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. 

Het is niet toegestaan dat de klant fotobestanden, in welke vorm dan ook, opstuurt naar fotowedstrijden zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Ook is het niet toegestaan de digitale fotobestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

 

MRTfotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres etc, openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBWINKEL

 

 1.        Definities

         In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

2.      Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een                              overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.

3.      Dag: kalenderdag.

4.      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan              hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van                opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.      Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de                  overeenkomst op afstand.

6.      Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

7.      Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand                      gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

8.      Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de            identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2.      Algemeen

3.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen                webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

4.      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel                  aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

5.      Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat          de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

6.      In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de                        wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen          en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op            afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de                          overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden          te verbinden

3.      Ontbindingsrecht

4.      Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen             na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen                                       vertegenwoordiger.

5.      Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het          product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling              van het product.

6.      Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd            schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.

7.      Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat              en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte            duidelijke en redelijke instructies.

8.      In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

9.      Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid          4 bepaalde.

10.   Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na                         ontbinding.

4.      Uitsluiting Ontbindingsrecht

         Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

1.      die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

2.      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3.      die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4.      die snel kunnen bederven of verouderen;

5.      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen              invloed heeft;

6.      voor losse kranten of tijdschriften;

7.      voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft                    verbroken.

5.      Levering

6.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.

7.      De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is              overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

8.      Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of                  plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van                      consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

9.      Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van            bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6.      Klachten en Geschillen

7.      Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

8.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7          dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk           worden gemeld bij de webwinkel.

9.      Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord.              Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van              maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag                verwachten.


©2018 Marianne Rouwendal-Tollenaar/MRTfotografie | Tel.: 06-22277959 | K.v.K.: 32169756 | BTW: NL172796313B01 

 

 

Reproductie alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming